งานบุคลากร

แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษาจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

การบริการจัดการบุคคลในองค์กร

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRM คือกลยุทธ์กระบวนการที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ใช้เพื่อให้ผลลัพธ์และผลผลิตขององค์กรจากทรัพยากรมนุษย์ออกมาดีขึ้นหรือได้กำไรมากขึ้น ส่วนมากแล้วปัจจัยหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือประสิทธิภาพการทำงาน และ ประสิทธิผลของผลงาน