นางฐาปนีย์ มหารัตนวงศ์

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวทัดดาว ขื่นด้วง

ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางยุพิน เพ็ชรประดิษฐ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร